VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zaplacením objednávky on-line kurzu, e-semináře, e-booku či jiných produktů a služeb (dále jen "produkty a služby") nabízených prostřednictvím stránky kvantuj.cz  uživatel souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem produktů a služeb je Synagra spol. s.r.o., IČO: 25111302 se sídlem: K Lukám 299, Želivec, 251 68 Sulice, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“)

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lektorským video lekcím, seminářům, cvičením, e-bookům, meditacím uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen „produkty a služby“).

2.2. Ukázková videa slouží jako úvod k seminářům či jako samostetné motivační videa a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny za produkty a služby získává Uživatel právo na přístup k objednaným produktům a službám poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu produktů a služeb stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaných produktů a služeb.

4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Úhradou objednávky produktů a služeb Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotné produkty a služby. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě produktů a služeb včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení produktů a služeb.

7. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby
Platební metodou je převod na bankovní účet Poskytovatele.

7.2. Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

7.3. Bonusy
Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena.

8. Reklamace

8.1. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu alena@kvantuj.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e- mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednaným produktům a službám či zaslat je na zadaný e-mail do 5 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky od Uživatele na svůj účet.

9.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k produktům a ke službám za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 10 těchto podmínek.

9.3. Objednáním produktů a služeb a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

9.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1. Produkty a služby jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2. Uživatel se zavazuje nešířit videa a audiozáznamy či texty z produktů a služeb. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci produktů a služeb či je jakkoli šířit. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou produkty a služby umístěné.

10.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line produktům a službám. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

10.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

10.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení produktů a služeb. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

11. Vyloučení odpovědnosti

11.1. Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou námi zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi je čistě ve vaší zodpovědnosti.

11.2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom vás rádi upozornili, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně ve vaší zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.

11.3. Rádi bychom vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

12. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty – SEMINÁŘE

12.1.Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webové stránky vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 3 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.

12.2. Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři.
Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

12.3. Cena semináře je  uvedena na vybrané webové stránce prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

12.4. Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle uvedené splatnosti, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi na vyžádání daňový doklad.

12.5. Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníkovi cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

12.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

12.7. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům jeho seminářů.

12.8. Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

12.9. Účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

12.10. V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

12.11. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích. Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

12.12. Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.

12.13. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

12.14 Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.

13. Storno podmínky

13.1. Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu luciealferi@gmail.com. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

13.2. Při zrušení své účasti více než 8 týdnů před konáním semináře – bez storno poplatku.
Při zrušení své účasti méně než 8 týdnů před začátkem semináře – storno poplatek ve výši 50% platby.
Při zrušení své účasti méně než 4 týdny před začátkem semináře – storno poplatek ve výši 75% platby.
Při zrušení své účasti méně jak 2 týdny před začátkem semináře – storno poplatek ve výši celé již uhrazené platby.

13.3. Účastník však má možnost již uhrazenou částku převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele ve výši celé platby nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka.
V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 3 dny před začátkem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod.).
Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta na nového účastníka.
V případně nemožnosti zúčasnit se z důvodu nemoci, je možné si daný seminář nahradit v dalším možném termínu.
Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce produktů a aslužeb, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

14.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

14.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci produktů a služeb Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu zvýšení produktivity a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele.
Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Pracovní výkon a efektivita práce je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

14.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

14.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

14.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.6. 2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

Děkujeme vám za čas, který jste v+novali přečtení obchodních podmínek. Doufáme, že jejich ustanovení předejdou případným nedorozuměním a pomohou všechny vzniklé záležitosti vyřešit ke spokojenosti obou zúčastněných stran!

Synagra spol. s r.o.